Obchodní a Storno podmínky

1. Smluvní strany

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu/dále jen zákazník/ a provozovatelem ubytovacího zařízení Pension Závodský, kterým je Růžena Závodská /dále jen ubytovatel/ se řídí ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku a je upraven v těchto všeobecných podmínkách. Ubytovatel si vyhrazuje právo uvést ve svých prodejních materiálech i jiné podmínky a informace, které mají přednost před těmito podmínkami.

2. Ceny a jejich změny

Orientační ceny ubytování a případných dalších služeb  pro občany České republiky jsou uvedeny v prezentačních materiálech ubytovatele /internetové stránky, prospekty, apod./. Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v potvrzení rezervace či emailové nabídce / dále jen voucher/.

3. Služby, změny sjednaných služeb a cen

Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis ve voucheru. Údaje v prezentačních materiálech mají informativní charakter a nemají vliv na obsah smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a ubytovatelem. Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit /např. zásah vyšší moci/, změnit dohodnuté podmínky pobytu. Takovéto změny je ubytovatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu nejpozději však 7 dní před poskytnutím první služby. Nesouhlasí-li zákazník s těmito změnami, je oprávněn bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Zároveň obdrží zpět celou zaplacenou částku  za pobyt, pokud ji uhradil předem. Zákazníkovi nevzniká zároveň právo na žádné další náhrady

4.Zrušení pobytu zákazníkem, změna rezervace, náhradníci

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy s ubytovatelem kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou formu /postačí i forma elektronická s doručenkou/. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas doručení písemného oznámení /přečtení emailu dle doručenky/. Stornopoplatky se účtují za každého účastníka při stornu:

4 a více dní před poskytnutím první služby cena za první noc

72 až 24 hodin před poskytnutím první služby 50% z ceny objednaných služeb nebo cena za první noc /vyšší z obou hodnot/

při nedojezdu /nenastoupení na pobyt/ nebo při stornu v den nástupu 100% z ceny objednaných služeb.

U větších skupin /od 10 osob/mohou být sjednány individuální storno poplatky.

Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů: úmrtí v rodině. hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku. Pokud odstoupí zákazník od smlouvy z výše uvedených důvodů, vyúčtuje mu ubytovatel pouze storno poplatek ve výši 10% z ceny objednaných služeb a připadně další skutečně vzniklé náklady. Vyúčtování a vrácení uhrazené částky klientem snížené o storno poplatky provede ubytovatel nejpozději do 30 dnů od nahlášení storna.

5. Zrušení pobytu ze strany ubytovatele

Ubytovatel je oprávněn pobyt zrušit, je-li uskutečnění pobytu ztíženo nebo ohroženo, či utrpí-li následkem nepředvídatelných mimořádných okolností, které nebylo možné při uzavírání smlouvy /vytvoření rezervace/ předvídat. Zrušení pobytu je ubytovatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však 7 dní před poskytnutím první sluby. V tomto případě obdrží zákazník peníze za sjednané služby neprodleně a bez zbytečného odkladu v plné výši zpět. Zároveň nemá zákazník nárok na žádné další náhrady.

6. Reklamace

Zákazník je povinen své námitky na  kvalitu poskytovaných služeb a požadavky neprodleně oznámit. V případě reklamace je zákazník povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu přímo v průběhu pobytu tak, aby mohly být odstraněny ještě na místě. Pokud nebude reklamace podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu později vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit.

7. Zálohy a platby

Ubytovatel si vyhrazuje právo na výběr zálohové platby kdykoli po vytvoření rezervace a to až do výše 100% ze sjednané částky.

8.Sběr a zpracování osobních údajů

Podle zákona 326/1999 /zákon o pobytu cizinců na území  ČR, úpravy zákona  222/201 a zákona 565/1990 /Zákon o místních poplatcích/, který se dotýká vedení Domovní a Evidenční knihy hostů/ je ubytovatel povinen vyžádat od klienta osobní údaje uvedené v dokladech totožnosti.

Takto získané osobní údaje ubytovatel použije pouze pro naplnění výše uvedených zákonů. Osobní údaje budou uchovány v databázi systému Previo, který je smluvním partnerem ubytovatele, dále firmy HotelInes, která je též smluvním partnerem Pensionu Závodský. Takto získané osobní údaje ubytovatel použije pouze pro naplnění výše uvedených zákonů. Osobní údaje budou uchovávány v databázi systému Previo a HoteIlnes, které jsou smluvním partnerem dále bude při zpracování a vyžívání získaných dat postupováno ubytovatelem v souladu se směrnicí o Ochraně osobních údajů dle nařízení EU /GDPR/.  

9.Platnost

Tyto "Všeobecné obchodní podmínky" platí pro účastnky pobytu v:

Pension  Z á v o d s k ý

Českobratrská ul. č. 57

38101 Český Krumlov

 Vstupují v platnost dne 25/5/2018 a účinnosti nabývají v okamžiku jejich podpisu zákazníkem či odeslání elektronické rezervace z internetových stránek.